Tour de Felvidék

Výsledky TdF ’23

fame (1 is the most)who?delivery to kacindeductionssweet sweet pointsanything elsestats for friends
1Dano B13:1015600/7,7
2Stefan14:1513682/7,8
3Marek S12:4712567/6,2
4Dominik S13:1111560/6,1
5Vlado D14:1711570/5,7
6Adrian J14:52-110550/7,1
7Peter B13:429541/6,3
8Peter L13:599506/5,1
9Janko B14:239Južná trasa!568/7,7
10Samko K14:57-19542/5,1
11Jakub C13:108521/4,6
12Ondrej Z13:118„Ondro“ neznasa524/5,1
13Simon K13:208
14Adam H14:158
15Tician B14:248500/5,7
16Rafael13:557fixie boi
17Shamanixx9:576
18Jakub P14:42-0,54,5447/3,4

LISTENING TdF ’23:

FOR ENGLISH SCROLL DOWN
Magyar nyelvért nézd alul.

Piaty ročník endurance alleycatu Tour de Felvidék

ŠTART: 21.7 22:00 Výborná
CIEĽ: 23.7 14:00 Kačín

Tour de Felvidék (TdF) je cyklistický pretek, z polovice alleycat a z polovice cyklomaratón. Pretekári majú 40 hodín, počas ktorých navštevujú stanoviská podľa ich vlastného výberu.

TdF 2023 začína v piatok 21. júla o 22:00 v obci Výborná a končí v nedeľu 23. júla o 14:00 v bufete na Kačíne. Pretekár TdF musí v tomto čase prejsť z Výbornej na Kačín a pritom navštíviť čo najviac stanovísk po Slovensku.

Všetci účastníci jazdia na vlastnú zodpovednosť a musia byť pripravení na okolnosti pretekania počas 40 hodín (jazda v noci, stravovanie, technická, zdravotná a duševná pripravenosť a pod.), nakoľko pretek je self-supported. Organizátori preteku neposkytujú žiadnu podporu, všetci jazdia sami za seba.

Mapa stanovísk bude uverejnená týždeň pred začiatkom preteku.

Pravidlá:

 1. Pretek začína v piatok 21. júla o 22:00 vo Výbornej a končí v nedeľu 23. júla o 14:00 v bufete na Kačíne.
 2. Počas týchto 40 hodín pretekári navštevujú stanoviská a za každé navštívené stanovisko získavajú jeden bod do súťaže.
 3. Víťazom sa stáva pretekár s najväčším počtom bodov. V prípade zhodného počtu bodov rozhoduje skorší príchod do
  cieľa.
 4. Navštívenie stanovísk sa dokazuje primárne fotografiami (obecný úrad, tabuľa s názvom obce a pod.), ale každý pretekár by mal mať aj GPS záznam (Strava a.i.).
 5. Zoznam stanovísk bude zverejnený týždeň pred začiatkom preteku.
 6. Stanoviská budú (väčšinou) bez obsluhy. Tie stanoviská, ktoré poskytujú aké-také papanie, pitie a spanie, budú na chatách a budú špeciálne označené.
 7. Ak pretekár nestihne prísť do cieľa do 14:00, za každú začatú štvrťhodinu príde o pol boda zo svojho bodového ohodnotenia. Ak nestihne prísť do cieľa do 20:00, bude diskvalifikovaný.
 8. Ak príde pretekár do cieľa skôr, nezíska žiadne bonusové body.
 9. Pretek je individuálny a self-supported, t.j. každý pretekár súťaží sám za seba. Draftujú sa iba sedláci/sedláčky a support car si strč do prdele.
 10. Je zakázané používať akékoľvek dopravné prostriedky okrem bicykla a chôdze. E-bicykle sú zakázané.
 11. Organizátori si vyhradzujú právo zmeniť ktorékoľvek pravidlo po dohode s pretekármi.

The fifth annual Tour de Felvidék endurance alleycat

START: July 21 22:00 Výborná
FINISH: July 23 14:00 Kačín snack bar

Tour de Felvidék (TdF) is a half alleycat half marathon bike race where the racers have 40 hours to visit the checkpoints of their choice.

TdF 2023 starts on Friday, July 21 at 22:00 at the village Výborná and ends on Sunday, July 23 at 14:00 at the Kačín snack bar. In these 40 hours, the racers cycle from Výborná to Kačín and try to visit as many checkpoints as possible.

Every racer is riding on their own responsibility and must be prepared for the circumstances of the 40 hour race (riding during night, fueling, technical / health / mental preparation etc.), as the race is self-supported. The organizers do not provide any form of support for the race, everyone is riding for themselves.

Checkpoints will be revealed one week before the start of the race.

Rules:

 1. The race starts on Friday, July 21 at 22:00 at the village Výborná and ends on Sunday, July 23 at 14:00 at the Kačín snack bar.
 2. During these 40 hours the racers will receive one point for every visited checkpoint.
 3. The racer with the highest number of points wins. In case of the same number of points, the racer who finished earlier gets the position.
 4. The visit of checkpoints is proved primarily by photographs (municipal office, board with the name of the village/town etc.), but each competitor should also have a GPS record (Strava etc.).
 5. The map with checkpoints will be published one week before the start of the race.
 6. Checkpoints will be (mostly) unattended. Those checkpoints that will provide some refreshment and place for sleep will be in cabins and will be specially marked on the map.
 7. If the racer does reach the finish line by 2PM, they will lose half a point for each started quarter hour. The racers who fail to reach the finish line by 8 PM will be disqualified.
 8. If a racer reaches the finish line before 2PM they will not receive any bonus points.
 9. The race is individual and self-supported, i.e. each racer competes for themselves. Drafting is for total losers and fuck your support car.
 10. It is forbidden to use any means of transport except for a bicycle and walking. E-bikes are prohibited.
 11. The organizers reserve the right to change any rule in agreement with the racers.

Édes Istenem, kedves testvéreink Krisztusban, ha ők ezt végrehajtják, mit fogunk mi csinálni? A nagyapám, akit verték, verték korbáccsal, igazi korbáccsal, nádpálcával a 1912. évben – a nagyapám mesélte – 1912. évben Litvaillóban, 22 km innen, nádpálcával verték azért, mert nem tudta magyarul a katolikus Miatyánkot.
Ezt akarjuk Szlovákok? Ez visszatérjen? Kandeláberokra aggassanak? A Miatyánkot magyarul tanuljuk? Na azt nem! Harckocsikra ülünk! És oda megyünk és földel egyenlővé tesszük a Budapestet!

Fiaitok, látom itt csak kicsit öregebbek vannak, fiaitok fognak harcolni és mi fogunk harcolni, mi fogunk harcolni! Harcolni fogunk a területünkért, négyzetméterekért, minden négyzetméterért fogunk harcolni. Nem adunk egy négyzetcentimétert a szarházi Magyaroknak!

Zsolnán vagyok, és sehogyan sem fogok egyetérteni avval a véleménnyel, hogy valamilyen Roma nemzet van itt, ez egy abszolút hülyeség. Ezek Cigányok, akik lopnak, fosztogatnak, rabolnak!
Minden esetben azt gondolom, hogy mi, Szlovákok, mi óriási teret alakítunk. Óriási teret alakítunk nekik. Azért is olyan jól érzik magukat itt, azért olyan sok van itt belőlük.
Senki se haragudjon, senki se haragudjon. Igen, mi Szlovákok mindannyian rasszisták vagyunk. Azért is azt mondom, testvéreink, hogy nekünk a fegyvergyáraink még működnek. Működnek és mi még tudunk harckocsikat gyártani, nagyon jó harckocsikat … T-72 nem rossz harckocsi, azt gondolom az egy nagyon jó harckocsi…

 • Szlota János, Március 5. 1999, Kiszucaújhely